SUAleph

Vítejte na stránkách sdružení uživatelů knihovního systému Aleph . SUAleph je neformální sdružení institucí z České a Slovenské republiky, které jsou uživateli produktů firmy ExLibris. Sdružení vzniklo na jaře roku 1996.

SUAleph je sdružení volné, otevřené, bez nároků na finanční příspěvek. Je založené na vůli a zájmu všech, kteří se budou chtít aktivně zapojit do spolupráce při implementaci a rozvíjení integrovaného knihovnického systému Aleph v obou našich republikách.

Tato spolupráce by měla mít různé formy, měla by se realizovat na různých úrovních.

Základní platformou pro výměnu názorů, dotazy a odpovědi je moderovaná elektronická konference SUALEPH pro výměnu a sdílení informací trvalejšího charakteru slouží www stránky sdružení. Do konference se může přihlásit každý, kdo systém Aleph provozuje nebo se o něj zajímá jako o perspektivní systém. Vítáni jsou především ti, kteří chtějí skutečně aktivně pracovat.

Sdružení organizuje nejméně 2x ročně setkání zástupců knihoven, které systém Aleph vlastní. Zváni jsou také potenciální zájemci o systém. Setkání je otevřené i pro zástupce knihoven, které využívají jiný automatizovaný knihovnický systém, protože jejich aktivní účast může být užitečná pro obě strany. Kromě toho jednotlivé zúčastněné knihovny organizují společná školení nebo odborné semináře zaměřené na výměnu zkušeností na náměty diskutované na setkáních a v elektronické konferenci.

Jednotlivé knihovny, které vyjádří svůj zájem na zapojení do činnosti sdružení, jsou připraveny sdílet své dosavadní zkušenosti s každou knihovnou, která se na ně obrátí s žádostí o konzultaci. Programové produkty připravené v jednotlivých knihovnách a rozvíjející funkcionalitu systému Aleph jsou zpřístupňovány ostatním knihovnám pokud možno bezplatně.

Sdružení uplatňuje svůj vliv u producenta systému (Ex Libris) s cílem zkvalitnit spolupráci podpory se zákazníky v obou republikách. Tímto sdružením by měla být posílena váha zapojených knihoven vzhledem k Mezinárodnímu sdružení uživatelů produktů firmy Ex Libris ( IGeLU ).